Bakgrunnen for denne masteroppgave er å prøve å forstå hvordan møtefeltet mellom allmennleger og flyktningpasienter oppleves for partene. Det å se på hvordan kommunikasjonen fungerer, og hvilke utfordringer de står overfor hverandre i samhandlingen. Jeg anlegger et hermeneutisk perspektiv. Som er mitt teoretiske verktøy gjennom oppgaven. Der jeg velger hermeneutiker Hans-Georg Gadamer.

Gadamer fikk i gang språklig forståelse, der han fremhever tradisjonen som betingelse for forståelse. Det vil si at tradisjonen innebærer både begrensninger og muligheter som det er viktig å være bevisst på i møte med den andre part (Gadamer 2004). Min fremgangsmåte gjennom oppgaven er dokumentundersøkelse. Der leger og flyktningpasienter beskriver sin erfaring i møte med hverandre. De to valgt en undersøkelse er fra 1995 og 2006. Der det eldste studiet belyser både fra pasient og et legeperspektiv. Den nyeste undersøkelsen er fra kun fra legers perspektiv i møte med flyktningpasienten.

Grunnen til at jeg velger to studier fra ulike tidsperioder er for å se på om det er noen likheter og forskjeller i dette tidsrommet. Jeg presenterer også samtaler med 3 flyktninger om deres opplevelse i møte med en lege i Norge. Antallet av aktørenes stemmer i materialet har noe ulik fordeling. Fordi det er flest legestemmer. Der mine individuelle samtaler med flyktningene kan utjevne dette noe. Resultatet fra begge dokumentundersøkelsene og mine samtaler med tre flyktninger er ganske sammenfallende når det gjelder å forstå den andre part. Det vil si at både legene og flyktningpasientene opplever manglende forståelse for hverandres verbal og nonverbale språk. Der konsekvensen er at partene ikke alltid deler samme sykdomsforståelse.

En del leger hevder også at disse pasientene ikke forstår hvordan den norske legepraksisen fungerer. Der noen av disse pasientenes opplevelse samsvarer med det legene sier om dette. Fordi det norske skolemedisinske systemet fungerer noe annerledes, enn det en del av denne pasientgruppen er kjent med fra sitt opprinnelsesland. Min fortolkning av partenes manglende språkforståelse og forståelse for hverandres tradisjon, og kultur, kan løses ved at leger benytter den profesjonelle tolketjenesten. Da denne tjenesten kan bidra til å unngå misforståelser mellom partene. Slik at legen og pasienten kan oppnå en felles forståelse av saksforholdet.
Møte mellom flyktninger og helsevesenet
Lenke til fulltekst – http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/handle/10037/1729/thesis.pdf?sequence=1

Utgitt år – 2008

Utgiver – UiT

Språk – Norsk

Antall sider – 90

Dokumenttype – Masteroppgave