Sammendrag:

Dette er en studie som tar utgangspunkt i et feltarbeid fra 2002. Jeg gjorde dette feltarbeidet blant høyt utdannede kvinner, som har migrert fra Filippinene for å jobbe i private hjem i Hong Kong. Foruten skriftlige kilder, utallige samtaler med migranter og organisasjonsledere og mine ti informanter, er deltakende observasjon ved uformelle søndagssamlinger og arrangementer i regi av migrantorganisasjoner, særlig Mission for Filipino Migrant Workers (MFMW), en viktig del av mitt datamateriale. Informantene har besvart et spørreskjema (fem informanter), eller besvart det samme spørreskjemaet i tillegg til å ha deltatt på et kvalitativt intervju (fem informanter). MFMW har gitt meg bedre innblikk i migrantenes liv ved å veilede meg i jungelen av organisasjoner, og ved å la meg få et innblikk i deres konsultasjonspraksis. Organisasjonen har dermed bidratt til en stor del av informasjonen om migrantenes rettigheter i Hong Kong, i tillegg til en rekke opplysninger om i hvilken grad disse overholdes av arbeidsgivere og myndigheter.

Når kvinnene migrerer rives de løs fra hjemlandet og den sosiale kapital de har der. De etablerer seg så midlertidig i Hong Kong, hvor de får en ny sosial kapital. I det transnasjonale sosiale rommet transformeres deres beskjedne inntekt til noe som er mer verdt i Filippinene. De høyt utdannede kvinnene som er posisjonert i den filippinske middelklassen, godtar denne midlertidige degraderingen i status for å forsøke å opprettholde eller øke den kapitalen de har i hjemlandet. Når utgangspunktet er ønsket om å være en stabil ”breadwinner” for seg selv og sin familie, bidrar det til at deres nye stigmatiserte posisjon føles mer akseptabel. Dermed finner mange seg til rette i sine nye roller, selv om de i utgangspunktet ikke føler seg tilknyttet disse.

Den teoretiske rammen for dette arbeidet omfatter arbeider både om migrasjon generelt, på et globalt plan, og om migrasjonen mellom Hong Kong og Filippinene. Jeg har også hatt god nytte av generell teori om feltarbeid. Sosiologisk teori om roller, makt og sosiale posisjoner brukes i analysekapitlene for å skape en bedre forståelse av den omfattende overgangen kvinnene opplever mellom de to landene. Kvinnene har ulike strategier, både aktive og passive, som tas i bruk når de står ansikt til ansikt med makt og avmakt i arbeidssituasjonen. Disse strategiene velger de i forhold til tidligere erfaringer, egen personlighet, og ikke minst i forhold til hvor mye de har å tape på å bruke andre strategier. Det understrekes at den nylig migrerte kvinnen i de fleste tilfeller er i krise på grunn av savnet av familien, og at de fleste kvinnene har opparbeidet seg gjeld i migrasjonsprosessen.
Historier om utnytting, både fysisk og mentalt, vil alltid utheve seg i et slikt intervjumateriale som dette. Mange av disse kvinnene forteller historier som slett ikke ser pene ut på trykk. Jeg vil likevel understreke at de fleste kvinnene også har mange positive erfaringer knyttet til migrasjonsforløpet, selv om ingen av dem nå er i den posisjonen de drømte om å være i da de valgte å ta høyere utdanning i hjemlandet.
”You are like shit to me”
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2004/20855/YouAreLikeShitToMe.pdf

Utgitt år – 2004

Utgiver – UiO

Undertittel – En studie med utgangspunkt i høyt utdannende filippinske kvinners migrasjon til arbeid i husholdsektoren i Hong Kong

Språk – Norsk

Antall sider – 134

Dokumenttype – Masteroppgave