Denne masteroppgaven handler om hvordan de tabloide mediene VG, Dagbladet og TV 2 fremstiller Frps og SVs viktigste valgkampsaker under Stortingsvalgkampen 2005. Frp peker ut fire valgkampsaker som partiet håper å få på medienes dagsorden. Disse var eldre og helse, kriminalitet og innvandring, skatter og avgifter og offentlig forvaltning. SV valgte på sin side ut de tre valgkampsakene skole, sikkerhetspolitikk og barnehagepolitikk som viktigst. Det viser seg å foreligge store forskjeller i hvordan mediene vektlegger og prioriterer partienes ulike valgkampsaker. Spesielt interessant er medienes positive dekning av Frp i forhold til SV. Totalt får SV den kvantitativt største dekningen, men likevel er det Frp som kvalitativt får mest positiv dekning av sine viktigste valgkampsaker. Et sentralt funn er også at mediene i stor grad benytter episodiske medierammer med fokus på personifisering, konkretisering og billedlegging, noe som kan føre til at partienes valgkampsaker fremstår som avideologiserte og fragmenterte. Funnet er viktig i forhold til å peke på hvilke konsekvenser de episodiske medierammene har for velgerne når de blir eksponert for denne fremstillingen gjennom mediene, og i forhold til at denne fremstillingen styrker medienes rolle som politisk aktør.
Sakseierskap, dagsorden og medierammer
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/mediekomm/2007/67457/071112xpdfx4.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – UiO

Undertittel – tabloide mediers fremstilling av Frps og SVs valgkampsaker under Stortingsvalgkampen 2005

Språk – Norsk

Antall sider – 139

Dokumenttype – Masteroppgave