Sammendrag:

Søren Krarup er en dansk teolog, prest og Folketingspolitiker, som gjennom tredve år har preget dansk offentlighet som avisskribent og forfatter. Krarup ble i 2001 valgt inn på det danske Folketinget for Dansk Folkeparti, som siden den gang har utgjort det parlamentariske grunnlaget for en regjering bestående av Venstre og De konservative. Dansk Folkeparti har bidratt til innstramminger i den danske innvandringspolitikken, og Krarups tanker om forholdet mellom kristendom og danskhet kan spores også hos tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Min oppgave er en eksplorativ lesning i Søren Krarups forfatterskap. Med utgangspunkt i tekstanalyse og hermeneutikk har jeg forsøkt å sirkle inn de sentrale ideer i Krarups tenkning gjennom å lese bøker som omhandler den tradisjon han står innenfor. Denne tradisjonen er en retning innenfor dansk kirkeliv som heter Tidehverv, et arbeidsfellesskap rundt et tidsskrift og et årlig sommermøte. Med utgangspunkt i den litteraturen som fins om Tidehverv har jeg valgt ut bakgrunnsmateriale som gjør det mulig for meg å gripe Søren Krarups tenkning analytisk. Dette materialet veves inn i den lesningen jeg gjør av forfatterskapet. I forhold til dette har jeg foretatt en tematisk avgrensning knyttet til de temaer jeg angir i problemstillingen. Disse temaene er: historie- og menneskesyn, kristendom, nasjon og innvandring.

I den første delen om historie- og menneskesyn tar jeg utgangspunkt i Krarups tanke om det moderne sammenbrudd som definerende for den vestlige åndshistorien. I denne delen tar jeg utgangspunkt i Søren Kierkegaards Philosophiske Smuler for å anskueliggjøre den kamp mellom den kristne sannhet og andre sannheter som ligger til grunn for det moderne sammenbruddet.

I andre del om kristendom tar jeg utgangspunkt i Rudolf Bultmanns dialektiske teologi og luthersk tradisjon for å vise hvordan kristendommens forkynnelse forholder seg til samfunn og politikk. Sentrale begreper i denne sammenheng er forkynnelse, evangelium og lov.

I tredje del om nasjon og innvandring belyser jeg Krarup ved hjelp av N. F. S. Grundtvigs betydning for dansk nasjonalisme. Jeg redegjør for hvordan Krarup nytolker den lutherske læren om kallet og knytter den til en nasjonal sammenheng. Jeg omtaler Krarup forståelse av den historiske utvikling i Danmark med etter andre verdenskrig. Jeg analyserer hans nasjonsforstålese med begreper hentet fra nasjonalismeforskningen, som essensialisme og konstruktivisme, kulturell og politisk nasjonalisme.

Til slutt redegjør jeg for Søren Krarups virke som politiker, med bakgrunn i de foregående kapitler. Jeg belyser også for den senere tids utvikling innenfor Tidehverv.

Konkluderende skriver jeg at Krarups tenkning er ytterst konsekvent, så lenge den lutherske kallslæren blir fortolket som et kall til nasjonen. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved hvorvidt dette medfører riktighet i en verden i endring.

Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/teologi/2010/102255/asmundxbakkevig-oppgave.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – En lesning i Søren Krarups forfatterskap med fokus på temaene menneske, historie, kristendom og nasjon

Antall sider – 92

Dokumenttype – Masteroppgave