Bosetting
5797 flyktninger ble bosatt i 2010. Gjennomsnittstiden fra vedtak til bosetting var 5,7 måneder. Andel bosatte innen 6 måneder fra vedtak til bosetting var 74%. Det ble bosatt 669 enslige mindreårige. Det var 1627 bosettingsklare i mottak per 31.12.10.
Norskopplæring
Andelen av de med rett og plikt besto skriftlig norskprøve 2 og 3 var henholdsvis 61 og 51%. Antall som gikk opp til skriftlige prøver øket med henholdsvis 29 og 17% fra 2009. Mellom 75 og 80% oppfylte plikten til 300 timer opplæring innen 3 år.

Introduksjonsprogram

Andelen som gikk over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram ble redusert til 42% fra 44% i 2009 og 53% i 2008. Andelene for kvinner var henholdsvis 33%, 38 % og 47%. Årsakene er sammensatte, og to FoU-prosjekter om årsaker ferdigstilles i 2011.

Ny sjanse

I 2009 gikk 42% av deltagerne over i arbeid eller utdanning (43% i 2008). Kvinner er en prioritert målgruppe.

Arbeidsmarkedet

Vært mer preget av stabilitet enn i 2009. Likevel er det fortsatt vekst i arbeidsledigheten blant innvandrere, fra 7,4% i 3. kvartal 2009 til 7,9% i 3. kvartal 2010. Økningen er imidlertid den svakeste siden konjunkturomslaget høsten 2008. Økningen var større blant innvandrerkvinner enn blant menn.
Arbeidsinnvandring
www.nyinorge.no ble oppdatert i august, med tysk og litauisk versjon i desember. Siden lanseringen i mars har nettsidene hatt 1300 besøk daglig. Den trykte utgaven er distribuert i 111 000 eksemplarer siden lanseringen 15.09.09.

Tolkefeltet
Per 31.12.10 er det 1206 tolker i Nasjonalt tolkeregister, som dekker 66 språk. 317 studenter i tolkeutdanningen har til nå bestått eksamen. To undersøkelser, en om tolkebruk i samarbeidet skole/hjem i grunnskolen i Oslo og en om bruk av tolk i NAV, er gjennomført og rapportene vil foreligge 1. halvår 2011.

Statsborgerseremoni
Andelen av de inviterte som deltok på statsborgerseremoni var 21,8%, samme nivå som i 2009.
Samarbeid med frivillige organisasjoner
For å styrke bosettingsarbeidet og bidra til øket deltagelse har 6 store frivillige organisasjoner hatt ca. 180 lokale tiltak. IMDi har utstrakt samarbeid med organisasjoner om informasjon til arbeidsinnvandrere, i arbeidet mot tvangsekteskap, samt store enkelttiltak som arrangementet på Kvinnedagen 8. mars og Til topps. Lokal aktivitet stimuleres gjennom tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner.

Arbeid mot tvangsekteskap
Det er gjennomført en rekke kompetanse- og bevisstgjøringstiltak rettet mot skolene, utenriksstasjonene, førstelinjetjenesten og ungdomsmiljøer. 16 av 26 skoler har vedtatt rutiner for arbeidet mot tvangsekteskap. Rutiner for utenriksstasjonenes arbeid er utarbeidet.
Dialog
10 nye lokale møteplasser er etablert for å bidra til økt samfunnsdeltagelse blant innvandrere. For å bidra til økt kunnskap om religioner, blant annet for førstelinjetjenesten, er det lagt ut informasjon om til sammen 8 religioner på eget område på www.imdi.no.

Groruddalssatsingen/Handlingsprogram Oslo Sør
Følgeevalueringen viser at store deler av satsingen har gitt resultater, spesielt Gratis kjernetid, Språkløftet og Skolen som kunnskapssenter. Mangfoldsprosjektet i bydel Alna gir resultater og har stor overføringsverdi. Prosjektet videreføres etter 2010 uten økonomisk støtte fra IMDi.

Likeverdig tjenesteyting

Hittil er det inngått samarbeidsavtaler med AVdir, Hdir, Bufdir, samtlige NAV-fylke, og 6 kommuner. Veilederen for brukerundersøkelser er lansert og opplæring startet opp.

Kunnskapsutvikling
Det er gjennomført 23 kartlegginger og undersøkelser innen prioriterte områder. I tillegg kommer prosjekter som ferdigstilles i 2011, samt utviklingsprosjekter.

Informasjon
IMDi prioriterer tiltak innen bosetting, arbeid mot tvangsekteskap, arbeidsinnvandring, og kvinner og arbeid. Trafikken på www.imdi.no økte med 11% til 331 000 besøk. Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket hadde 4570 utlån, en økning fra 3857 i 2009.

Årsrapport for IMDI 2010
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Virksomhetsrapport_31_12_10.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Språk – Norsk

Antall sider – 55

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-8246-068-2